Steenzetten.nl

Internationaal

In de waterbouw blijft het noodzakelijk om op bepaalde projecten handmatig steenzetwerk in de gradatie 20/30 uit te voeren.

Om te voorkomen dat projecten stilgelegd moeten worden, heeft de Vereniging van Waterbouwer in de richtlijn de aanbeveling gedaan aan opdrachtgevers om vanaf medio 2013 alleen die bedrijven en/of steenzetters in te zetten die in het bezit zijn van een certificaat ‘Handmatig steenzetten’.

De steenzetters die het Rotterdams Steenzetbedrijf opleidt en inzet, beheersen de traditionele, ambachtelijke wijze van steenzetten en zijn in het bezit van het certificaat ‘Handmatig steenzetten’. Hierbij worden de stenen verplaatst en gezet met behulp van schuif- en roltechnieken, aangevuld met gebruik van het steenzet-ijzer. De belasting op het lichaam wordt hierdoor geminimaliseerd.

sluiten

BODEMSANERING

Bodemsanering is specialistisch werk dat vraagt om maatwerk en vakmanschap: van bodemonderzoek, sanering tot en met het afvoeren van de grond.

Iedere verontreiniging is uniek en vergt een specifieke aanpak. Een aanpak waarbij veiligheid, milieu, kwaliteit en kosten centraal staan.

Grofweg omschreven is Bodemsanering het – door middel van maatregelen – wegnemen en beperken van de risico’s van bodemverontreinigingen. De bodemverontreiniging hoeft niet altijd verwijderd te worden. In veel gevallen is het voldoende om de verontreiniging te isoleren met een zgn. leeflaag of door een verharding aan te brengen die contact met de verontreinigde grond voorkomt. Vaak kunnen kosten worden bespaard door het onder saneringscondities aanbrengen van een verharding en/of leeflaag.

Door onze jarenlange ervaringen en kennis in de GWW kunnen wij verschillende specifieke activiteiten combineren binnen één project. Hierdoor realiseren wij voor u zowel een kosten- als een tijdsvoordeel.

 
Erkend saneerder

Wij voeren bodemsaneringen uit onder het certificaat van de BRL SIKB 7000 Uitvoering van (Water-)Bodemsaneringen volgens de actuele versie van protocol 7001 of protocol 7004.

De BRL SIKB 7000 legt algemene eisen vast waaraan het proces en de bedrijfsvoering moet voldoen. De te stellen specifieke praktische eisen aan de uitvoering zijn vastgelegd in protocollen.

Rotterdams Steenzetbedrijf is gecertificeerd voor de volgende protocollen:

 • Protocol 7001 Uitvoering landbodemsaneringen met conventionele methoden
 • Protocol 7004 Tijdelijk uitplaatsen van grond

 

Niet Gesprongen Explosieven

In Nederland bestaan nog steeds veel locaties die verdacht zijn op explosieven die achtergebleven zijn vanuit het oorlogsverleden. Om onaangename bodemvondsten te voorkomen, kunnen wij u, middels collegiale samenwerking, van dienst zijn bij het opsporen en ruimen van niet-gesprongen explosieven.

 

Gekeurd en gecertificeerd personeel en materieel

Door inzet van gekeurd en gecertificeerd personeel en materieel zijn wij in staat de sanering op een correcte wijze voor u uit te voeren. Het in te zetten materieel is uitgerust met overdruk- en filtersystemen volgens de strengste regelgeving.

Onze DLP’ers, R-DLP’ers en KVP’ers zijn goed getrainde professionals die bekend zijn met alle facetten van bodemsanering. Zij zijn vakinhoudelijk opgeleid en op de hoogte van de meest actuele regelgevingen en keurmerken. Onze R-DLP’ers zijn bijvoorbeeld ook opgeleid tot gasmetrist. Daarnaast zijn zij opgeleid in het herkennen van explosieve stoffen en Conventionele Explosieven (Basiskennis OCE). Hierdoor zijn ze goed voorbereid op het werken in gebieden waar mogelijk conventionele explosieven kunnen worden aangetroffen en zijn zich bewust van de veiligheidsaspecten in relatie tot het werken in deze gebieden. Deze verhoogde bewustwording vergroot de veiligheid, waardoor gevaarlijke situaties tijdig worden gesignaleerd en gemeld. Persoonlijke ongelukken, materiële schade en negatieve publiciteit worden hiermee voorkomen.

 

Wij kunnen u ontzorgen!

RSB ontzorgt u graag en maakt uw bodemprobleem inzichtelijk.  Wij vertellen u zo praktisch mogelijk hoe een bodemprobleem opgelost kan worden. Indien gewenst voeren wij overleg met de diverse instanties en regelen wij alle benodigde vergunningen, meldingen en dergelijke voor u. Wij voeren de bodemsanering zo uit dat u het gewenste resultaat heeft zonder rompslomp achteraf.

Wij kunnen voor u de volgende zaken voorbereiden, begeleiden en/of uitvoeren:

 • Verkennend en nader bodemonderzoek
 • Opstellen saneringsplan met kostenraming
 • Uitvoeren van de sanering
 • Werkzaamheden uitvoeren onder saneringscondities
 • Nazorg en evaluatierapport
 • Detachering van DLP’ers (Deskundig Leidinggevende Projecten)
 • Detachering van R-DLP’ers (Register Deskundig Leidinggevende Projecten)
 • Detachering van KVP’er (Kwaliteits Verantwoordelijk Persoon)
 • Detachering van gasmetrist


RSB werkt altijd volgens zorgvuldig opgestelde draaiboeken. Hierin staan alle technische specificaties, kwaliteits- en veiligheidseisen. We maken goede afspraken, borgen alle risico’s in het werkproces en leven gemaakte afspraken aantoonbaar na. Onze werkmethoden voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving op het gebied van bodemsanering en waterbodemsanering.