Steenzetten.nl

Internationaal

In de waterbouw blijft het noodzakelijk om op bepaalde projecten handmatig steenzetwerk in de gradatie 20/30 uit te voeren.

Om te voorkomen dat projecten stilgelegd moeten worden, heeft de Vereniging van Waterbouwer in de richtlijn de aanbeveling gedaan aan opdrachtgevers om vanaf medio 2013 alleen die bedrijven en/of steenzetters in te zetten die in het bezit zijn van een certificaat ‘Handmatig steenzetten’.

De steenzetters die het Rotterdams Steenzetbedrijf opleidt en inzet, beheersen de traditionele, ambachtelijke wijze van steenzetten en zijn in het bezit van het certificaat ‘Handmatig steenzetten’. Hierbij worden de stenen verplaatst en gezet met behulp van schuif- en roltechnieken, aangevuld met gebruik van het steenzet-ijzer. De belasting op het lichaam wordt hierdoor geminimaliseerd.

sluiten

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het Rotterdams Steenzetbedrijf B.V. beschouwt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen niet als een modewoord, maar als een vanzelfsprekendheid. Onze investeringen in duurzaamheid worden niet gedreven door marktvraag, maar vanuit ons diepe verantwoordelijkheidsgevoel voor deze planeet en de mensen die er nu en in de toekomst op leven. Duurzaamheid is al sinds onze oprichting een integraal onderdeel van ons denken en handelen.

Als organisatie zien wij het als onze verantwoordelijkheid om mens en milieu in acht te nemen en streven we voortdurend naar de juiste balans tussen sociale, milieu- en economische effecten, oftewel de drie P’s: PEOPLE, PLANET en PROFIT.

Bij het Rotterdams Steenzetbedrijf B.V. zijn we vastbesloten om onze verantwoordelijkheid serieus te nemen en ons steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld. We geloven dat door onze waarden van maatschappelijk verantwoord ondernemen na te leven, we een positieve impact kunnen hebben op zowel de samenleving als het milieu. Samen streven we ernaar om een betere toekomst te creëren voor komende generaties.

People

Bij het Rotterdams Steenzetbedrijf B.V. staan respect en integriteit centraal bij de omgang met individuen en groepen, zowel binnen het bedrijf als daarbuiten.

Als familiebedrijf streeft het Rotterdams Steenzetbedrijf B.V. ernaar om samen met haar medewerkers in een positieve werksfeer op een veilige en maatschappelijk verantwoorde manier een eerlijke boterham te verdienen. We werken aan een duurzame wereld en een betere leef- en werkomgeving, zowel voor de huidige generatie als voor toekomstige generaties.

Wij geloven sterk in duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en hechten veel waarde aan goede samenwerkingen met opdrachtgevers, overheden en andere belanghebbenden. We luisteren aandachtig naar de wensen van alle partijen en vertalen deze naar concrete doelen die nauw aansluiten bij de waarden van het Rotterdams Steenzetbedrijf B.V. We komen onze beloftes na en hanteren eerlijke prijzen, uitstekend budgetbeheer en betrouwbaarheid, wat leidt tot duidelijke en succesvolle samenwerkingen. Dit maakt ons tot een prettige partner om mee samen te werken en bevordert langdurige en vertrouwde relaties, waarbij we de continuïteit van het Rotterdams Steenzetbedrijf B.V. kunnen waarborgen.

Binnen de organisatie bieden we onze medewerkers een veilige, open en transparante werkomgeving. We organiseren regelmatig activiteiten en zorgen voor persoonlijke begeleiding, zodat zij zich kunnen ontwikkelen, gezond en vitaal blijven en plezier in hun werk hebben.

 

Ons beleid is erop gericht om elke medewerker te ondersteunen in het behouden van de beste gezondheid en welzijn. Om dit continu te bewaken en te verbeteren, hebben we een KAM-functionaris aangesteld. De KAM-functionaris houdt toezicht op de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu binnen het bedrijf.

Naast ons landelijke beleid streven we ernaar dat iedereen droge voeten houdt en veilig kan blijven wonen, werken en recreëren. Onze missie is om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater, om oceanen en rivieren te beschermen, en om mensen veilig te laten wonen, werken en recreëren. Wereldwijd zetten wij onze kennis en deskundigheid in, en sinds 2019 werken wij belangeloos aan waterbouwkundige projecten in Namibië. Zie jaarverslag EHRA

Het Rotterdams Steenzetbedrijf B.V. is momenteel bezig met de oprichting van een ANBI-stichting. Met onze kennis en beheersing van ambachtelijke technieken, die in het verleden zijn ontwikkeld, streven we ernaar een inspiratiebron te worden en duurzame oplossingen te bieden voor watergerelateerde uitdagingen wereldwijd. Veel landen en gemeenschappen worden geconfronteerd met overstromingen, droogte en gebrek aan schoon drinkwater. Door te leren van de Nederlandse aanpak en vergelijkbare methoden toe te passen, willen we duurzame oplossingen creëren die zijn afgestemd op specifieke omstandigheden.

Planet

Bij het Rotterdams Steenzetbedrijf b.v. voelen we ons diep verbonden met onze planeet, de eindgebruiker en de toekomstige generaties. Onze vastberadenheid om onze verantwoordelijkheid serieus te nemen en ons steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld is onwrikbaar.

We bouwen samen aan een ruimte voor een beter leven, niet alleen voor het heden maar ook voor de toekomst. Daarom streven we verder dan de huidige mogelijkheden en evalueren we voortdurend of we nog beter kunnen doen in alles wat we ondernemen.

Onze projecten zijn doordrenkt van ambitie. We zetten ons in voor de toepassing van duurzame materialen, minimalisering van CO2-uitstoot, hoge energiezuinigheid en het hergebruik van materialen. Dit is de beste keuze voor zowel de aarde als de eindgebruiker. Circulair bouwen biedt snellere, betere en kosteneffectieve oplossingen.

Met het oog op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben we besloten om ons te laten certificeren volgens de CO2-Prestatieladder. Hierdoor hebben we in 2023 het niveau 3-certificaat behaald.

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden.

Met deze pagina willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op het gebied van CO₂-beleid binnen ons bedrijf.
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is besloten om de CO₂-prestatieladder op te zetten om een beter inzicht te krijgen in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van onze CO₂-footprint zijn onze belangrijkste emissie bronnen in kaart gebracht. Het Rotterdams Steenzetbedrijf zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.
Het niveau waarop wij omgaan met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (kortweg SKAO) met de CO₂-Prestatieladder stelt voor niveau 3.

A: INZICHT
Rotterdams Steenzetbedrijf b.v. heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2013 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

B: REDUCTIE
Rotterdams Steenzetbedrijf b.v. heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit. Rotterdams Steenzetbedrijf heeft als doel om in 2025 dankzij deze maatregelen 2,5% reductie te behalen op haar CO2 uitstoot.

C: COMMUNICATIE
Rotterdams Steenzetbedrijf b.v. communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D: PARTICIPATIE
Rotterdams Steenzetbedrijf b.v. neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Zo neemt zij actief deel aan het initiatief Nederland CO2 Neutraal.

Wilt u meer informatie over de CO₂-prestatieladder deze te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Download hieronder de documenten betreffende het CO2 reductiebeleid van het Rotterdams Steenzetbedrijf b.v.:
Infographic 2022
CO2-Communicatie
CO2-Verslag

Profit

Bij het Rotterdams Steenzetbedrijf b.v. zijn we ervan bewust dat Economische winst noodzakelijk is voor een verantwoorde en gezonde bedrijfsvoering en geeft continuïteit voor wat betreft het voortbestaan van de organisatie. Hierdoor kunnen we investeren in het verbeteren van onze bedrijfsprocessen, nieuwe technieken, betere middelen en vooral in onze medewerkers. Kortom diverse initiatieven die gericht zijn op mens, middelen en leefomgeving en dit resulteert weer in (maatschappelijke) waardevermeerdering en winst.

De MVO-inspanningen zijn niet alleen goed voor de eigen organisatie, maar ook voor opdrachtgevers. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord. Dat heeft ertoe geleid dat de lijnen naar leveranciers, aannemers en opdrachtgevers kort zijn met snellere en betere communicatie wat kostenbesparing en plezier in het samenwerken tot gevolg heeft.

In alles wat Rotterdams Steenzetbedrijf b.v. doet, ligt de focus op kwaliteit. LEAN-denken en -handelen is wezenlijk voor de bedrijfsvoering. Hierdoor is de kwaliteit van het werk en dienstverlening toegenomen door slimmere werkmethodes en aandacht voor het vakmanschap.
Om ons motto “we doen wat we beloven” waar te maken, biedt Rotterdamse Steenzetbedrijf B.V. een extra garantie van 5 jaar op het geleverde zetwerk en de daarvoor benodigde arbeid. We blijven ons inzetten om onze beloftes waar te maken en onze klanten te voorzien van hoogwaardige service en uitmuntende resultaten.
Ons bedrijf profiteert indirect van klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en verontreinigingen in ons eigen land. Hoewel water de essentie van het leven is, worden we geconfronteerd met talloze uitdagingen op dit gebied. Klimaatverandering veroorzaakt extreme weersomstandigheden, wat leidt tot overstromingen, watertekorten en droogtes.
De stijgende zeespiegel vormt een bedreiging voor kustgemeenschappen en eilanden wereldwijd, terwijl bodemdaling gebieden die al kwetsbaar zijn voor overstromingen in gevaar brengt. Daarnaast heeft waterverontreiniging de waterkwaliteit aangetast, met ernstige gevolgen voor zowel mens als milieu.


Wij beschouwen het als onze plicht en eer om actie te ondernemen tegen deze groeiende problemen. Ons doel is om onze kennis belangeloos te delen en actief deel te nemen aan projecten in andere delen van de wereld. Bovendien willen we financiële steun bieden om bij te dragen aan een duurzamere en veiligere waterwereld en daadwerkelijk een positief verschil te maken


Om deze missie te ondersteunen, is het Rotterdamse Steenzetbedrijf B.V. momenteel bezig met het oprichten van een ANBI-stichting die zich inzet voor organisaties die watergerelateerde oplossingen bevorderen. Jaarlijks schenken wij 1% van onze totale omzet aan deze stichting. Door giften te baseren op onze omzet, verbinden we ons ertoe om elk jaar een aanzienlijk bedrag te kunnen garanderen, ongeacht hoeveel we investeren in de groei van ons bedrijf. Zo kunnen we er zeker van zijn dat we een aanzienlijk bedrag aan donaties kunnen besteden.

Stappen naar een duurzamere wereld

We hebben al aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar we blijven streven naar verdere verduurzaming. Als bedrijf zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe ideeën en inspiratie om onze inspanningen te versterken. Om dit te bevorderen, hebben we een interne regeling opgezet om onze medewerkers te belonen voor ideeën die bijdragen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, betrouwbaarheid, kwaliteit, integriteit, flexibiliteit, klantgerichtheid, hulpvaardigheid en het creëren van een goede werksfeer.

Ons streven is om elk jaar minimaal één nieuwe duurzaamheidsmaatregel te implementeren. We willen voortdurend vooruitgang boeken en als bedrijf ons steentje bijdragen aan een meer duurzame toekomst.